Polityka prywatności

Polityka prywatności

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych w Julianus Inkasso Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO).

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest Julianus Inkasso Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000997711 (dalej Administrator).

Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Administratorem na ww. adres siedziby lub poprzez e-mail dataprotection@julianus.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), do którego można się zwracać w sprawach dotyczących danych osobowych- IOD Małgorzata Topyła-Komosa.

Kontakt z IOD możliwy jest drogą elektroniczną poprzez e-mail dataprotection@julianus.pl lub pocztą tradycyjną pod adresem korespondencyjnym: Inspektor Ochrony Danych Julianus Inkasso Sp. z o. o. ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa. 

Źródło pozyskania danych osobowych

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa lub od osób/podmiotów trzecich np. podmiotu w imieniu, którego Państwo występują lub naszych Partnerów biznesowych, a także z innych ogólnodostępnych rejestrów. Informacje uzyskujemy m.in. poprzez uzupełnienie formularza kontaktowego, wysłanie do nas wiadomości e-mail, również za pomocą rozmowy telefonicznej wykonanej z Państwa inicjatywy oraz plików cookies.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

W przypadku kontaktu z Administratorem za pomocą serwisu lub danych kontaktowych podanych w serwisie lub w inny sposób, Administrator przetwarza dane podane przez Państwa w celu nawiązania kontaktu w tym imię, nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres e-mail lub nr telefonu, adres zamieszkania, rachunek bankowy, treść zadanego pytania lub poruszonego zagadnienia oraz ewentualnie inne dane, które Państwo podali.

W związku ze stosowaniem plików cookies do celów statystycznych, Administrator może przetwarzać następujące dane: adres IP, długość trwania danej sesji, częstość odwiedzania serwisu.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna
Udzielenie odpowiedzi osobie lub kontakt zwrotny z osobą, która nawiązała kontakt z Administratorem.

 

Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Działania zmierzające do zawarcia, a także zawarcie i wykonanie umowy lub porozumienia – w przypadku gdy są Państwo stroną umowy czy porozumienia.

 

Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Zapewnienie kontaktów niezbędnych do obsługi i realizacji umowy zawartej z podmiotem, w imieniu którego Państwo wstępują oraz utrzymania kontaktów biznesowych.

 

Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Prowadzenia czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym ewidencjonowanie korespondencji.

 

Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Podejmowanie działań zmierzających do odzyskania wierzytelności, rozpatrywanie ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

 

Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących m. in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, a także realizacji praw osób, których dane dotyczą.

 

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

Wysyłka treści marketingowych w postaci newsletteru (zawierającego w szczególności informacje dotyczące firmy, aktualnej oferty itp.) pocztą elektroniczną.

 

Dobrowolnie wyrażona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Prowadzenie działań marketingu bezpośredniego. Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia.

W zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy, podstawą prawną jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Dotyczy to takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Obowiązek prawny spoczywający na Administratorze obejmuje również te dane, których podanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

W przypadku podania przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Dotyczy to wszelkich danych podanych przez kandydata do pracy w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.

Zbieranie informacji o statystykach ruchu w serwisie.

Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

Realizacja żądań osób, rozpatrzenie zgłoszenia dotyczącego danych osobowych. Wykonanie obowiązku prawnego polegającego na konieczności rozpatrzenia Państwa zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Prowadzenie rejestru nagrań rozmów telefonicznych Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora  polegający na  udzielenia odpowiedzi, realizacji kontaktu i ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art.6 ust. 1 lit. f RODO), a jeśli rozmowa dotyczy nawiązania współpracy –przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy także na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 

Profilowanie danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

 1. upoważniony do tego personel Administratora,
 2. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego). Podmioty te muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań.
 3. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Czy Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Z uwagi na to, że Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z przekazywaniem danych poza EOG Administrator zadbał o to, aby korzystać wyłącznie z dostawców dających gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.

Administrator zapewnia, iż przekazywanie danych do podmiotów działających poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego odbywa się z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem a takim podmiotem zawierającą  standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską. Treść porozumienia dostępna jest u Administratora.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

 1. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
 2. dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do jej realizacji i rozliczenia, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
 3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.
 4. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 5. dane osobowe przetwarzane w celach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, w którym biorą Państwo udział. W przypadku dodatkowo wyrażonej zgody na wykorzystanie danych w celach przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez okres 9 miesięcy.

Czy podanie Państwa danych osobowych jest Państwa obowiązkiem?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne,  jednak niezbędne do realizacji celu, który chcą Państwo zrealizować, w tym do np. korzystania z serwisu, zawarcia umowy, odpowiedzi na Państwa zapytanie lub poruszone przez Państwa zagadnienie.

Administrator wskazuje, że podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w art. 22(1) Kodeksu pracy jest obowiązkowe w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Podanie przez kandydata danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z art. 22(1) Kodeksu pracy jest dobrowolne. Administrator oświadcza, że brak podania takich danych nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Przysługujące prawa

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby,
 3. w przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań marketingu bezpośredniego – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji,
 4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prośbę o realizację przysługujących praw można złożyć na dane kontaktowe podane na wstępie.

 

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, o czym uprzednio poinformuje Użytkowników.